Sinds woensdag 10 september is een omzendbrief van kracht die een aanwervingsstop voorziet voor federale overheidsdiensten tot eind 2014. Deze maatregel is een beslissing van de regering in lopende zaken om het overheidsbudget onder controle te houden. Het concrete gevolg is dat aanwerven of aanstellen van nieuwe medewerkers niet meer mogelijk is tot eind december 2014.

Omdat Selor veel vragen krijgt van klanten over de praktische gevolgen van deze beslissing, hebben wij de voornaamste gevolgen op een rij gezet.

Voor welke diensten geldt deze maatregel?

De bepalingen van de omzendbrief gelden voor alle federale overheidsdiensten in ruime zin:

  • Alle FOD’s
  • Alle POD’s
  • Het ministerie van Landsverdediging
  • De federale politie
  • De instellingen van openbaar nut en de instellingen die gesolideerd worden met de federale staat
  • De openbare instellingen van sociale zekerheid

Wat met lopende procedures die bijna of helemaal afgerond zijn?

De nieuwe regeling is meteen ingegaan op 10 september. In procedures waar er vóór 10 september al sprake was van een ‘formeel engagement’, kan er wel tot aanwerving worden overgegaan. Hieronder wordt verstaan:

  • Een arbeidsovereenkomst die getekend werd voor 10 september (contractueel)
  • Een oproepingsbrief met datum indiensttreding die verstuurd werd voor 10 september (statutair)

Er moet dus sprake zijn van een juridische verbintenis ten aanzien van het individu. Formele engagementen om iemand aan te werven of aan te stellen zijn vanaf 10 september niet meer toegestaan.

Hoe dan ook kan een aanstelling of aanwerving pas gebeuren nadat de inspecteur van financiën, de afgevaardigde van de Minister van Begroting of de regeringscommissaris heeft bevestigd dat het om een formeel engagement gaat dat tijdig en correct is aangegaan.

Bevorderingen naar een hoger niveau: tijdens de vergadering van het netwerk van de P&O directeurs van 25 september 2014 heeft het kabinet van Ambtenarenzaken vastgelegd dat bevorderingen naar een hoger niveau toegelaten zijn ondanks de wervingsstop.

Wat met lopende procedures bij Selor?

Selectieprocedures die al werden opgestart bij Selor, worden verder afgewerkt. Selor kreeg wel de vraag om de aanvragen die na 10 september zijn binnengekomen voorlopig enkel intern voor te bereiden maar nog geen publicatie hiervoor te voorzien en dat minstens tot de volgende regering aantreedt. Zo is een snelle publicatie mogelijk wanneer de aanwervingsstop voorbij is. 

Indien u nog verdere vragen hebt omtrent uw opgestarte of voorziene procedures kan u steeds contact opnemen met uw vertrouwde contactpersoon.