Handleiding & principes

Handleiding & principes "Tool Aanpassingen voor personen met handicap op selectietests"

Gebruikers van de tool dienen volgende eenvoudige 'spelregels' in het achterhoofd te houden:

 1. Eerst dient bepaald te worden voor welk type handicap, leerstoornis of ziekte een aanpassing gezocht wordt. Om dit te bepalen dient steeds de kandidaat met handicap zelf geconsulteerd te worden, idealiter via een gestructureerde vragenlijst (zoals in het Selor online CV Mijn Selor).
   
 2. De categorieën "types handicap" werden in die mate samengesteld en omschreven om een snelle consultatie mogelijk te maken. Wat betreft de categorieën 'chronische ziekte', 'tijdelijke handicap' en 'multipele handicap'. Deze worden niet als aparte categorie gezien binnen deze tool. In het geval hiervoor een aanpassing dient gezocht te worden vragen we de gebruiker om te grasduinen binnen de bestaande categorieën en zelf een aanpassing 'op maat' samen te stellen. Wat betreft Motorische handicap hebben we een onderscheid gemaakt tussen:
  • Handicap wat betreft grove motoriek: bv. moeilijkheden met lopen, zwemmen, zagen. Vaak maar niet altijd betreft het hier bewegingen die grotendeels automatisch verlopen.
  • Handicap wat betreft fijne motoriek: bv. moeilijkheden met knippen, schrijven, tekenen. Vaak zijn dat bewegingen waarbij veel aandacht en concentratie nodig is.
 3. Op een tweede niveau dient aangegeven te worden op welk type selectietest de aanpassing betrekking heeft. Meer info betreffende types selectietests.
   
 4. Op een derde niveau wordt soms gevraagd een keuze te maken tussen de opties "Anysurfer compliant" of Niet Anysurfer compliant". AnySurfer is in origine een kwaliteitslabel voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn - ook voor mensen met een functiebeperking. Als we dit label toepassen op (PC-gestuurde) selectietests betekent dit dat deze tests volledig toegankelijk zouden zijn voor alle types handicap (dat bv. alle aangeboden info 'leesbaar' is voor toegankelijkheidssoftware, dat bv. video's ondertiteld zijn, …). In de praktijk komt deze mate van toegankelijkheid (momenteel) echter zelden voor wat betreft PC-testen. (Anysurfer wetten en standaarden).
   
 5. Op basis van bovenstaande keuzes wordt tenslotte een voorstel tot aanpassing gedaan. Deze aanpassingen zijn opgesplitst in een basis-set (vet gedrukt) en extra aanpassingen (niet-vet). Voor Selor zijn de basisaanpassingen noodzakelijk om kandidaten met handicap volledige 'inclusie' te garanderen. Basisaanpassingen worden te Selor automatisch toegekend aan kandidaten met handicap (op voorwaarde dat ze de handicap en/of beperking kunnen attesteren). De extra aanpassingen zijn optioneel en dienen extra beargumenteerd te worden.
   
 6. f. Onder 'aanbieden alternatieve test' wordt verstaan het aanbieden van een alternatieve testmethode die dezelfde competenties meet (bv. numerieke vaardigheden meten in interview in plaats van via een PC-gestuurde test). Onder 'aanbieden andere test' wordt verstaan het aanbieden van een andere test die andere competenties meet (bv. PC-test logisch redeneren in plaats van PC-test abstracte vaardigheden).